من نه منم


٭ وبـلاگ شاملـواز آغاز تا كنون

August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
January 2006
May 2006
April 2007Wednesday, August 24, 2005
مجتبی سميعی نژاد در رای گيری سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان بهترين وبلاگ مدافع آزادی بيان شناخته شد. برنده بهترين وبلاگ مدافع آزادی بيان، پسری 25 ساله است که به جرم توهين به مقام رهبری جمهوری اسلامی ايران! محکوم به دو سال زندان شده است و شايد خودش نداند که کاربران اينترنت، او را به عنوان بهترين وبلاگ مدافع آزادی بيان انتخاب کرده اند، اما دنيا اين را می داند. وبلاگ نويسان ايرانی معترض به اين محکوميت، مجتبی را فراموش نخواهند کرد و تا روزی که از زندان آزاد شود به ياد او خواهند بود. به اميد آزادی مجتبی، چراغ خانه مجازی اش را روشن نگه خواهيم داشت تا روزی از اين روزها خودش در وبلاگش بنويسد.
نوشته مديار @    5:53 AM

|Comments: Post a Comment