من نه منم


٭ وبـلاگ شاملـواز آغاز تا كنون

August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
January 2006
May 2006
April 2007Tuesday, August 30, 2005

به ياد مجتبي

محمدرضا نوشته:

صبح ديروز مجتبی سميع نژاد(مديار) از داخل زندان باهام تماس گرفت و آزادی ام رو تبريک گفت.برای نخستين بار بود که صداش رو می شنيدم.هم شادمان بودم و هم دلم گرفته بود.شاد بودم که صدای پر اميدش را از پشت ميله های زندان می شنيدم و دلم گرفته بود چون که من آزاد بودم و او... .
کاش مجتبی هم زودتر آزاد بشه.به همين اميد و با آرزوی ديدنش در بيرون از زندان ازش خداحافظی کردم.
نوشته مديار @    10:39 PM

|Comments: Post a Comment