من نه منم


٭ وبـلاگ شاملـواز آغاز تا كنون

August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
January 2006
May 2006
April 2007Saturday, January 21, 2006

مجتبي سميعي نژاد ، وبلاگ نويس ِ محبوس در زندان قزل حصار كرج ، ساعت سه و نيم امروز شنبه 1 بهمن هشتاد و چهار به همراه دو مامور محافظ و در حالي كه دستبند به دست داشت اجازه يافت در امتحان آخر ترم ِ دانشگاه خود حضور يابد. وي دانشجوي رشته ي ارتباطات اجتماعي ِ دانشگاه آزاد ، واحد تهران مركز است و به خاطر تعلل مسئولين زندان نتوانست در سه امتحان ِ نخست خود شركت كند. مسئولين حراست دانشگاه به او اجازه ي نشستن در بين بقيه ي دانشجويان ِ امتحان دهنده را ندادند و وي را به كلاس خالي اي هدايت كردند و او با دستبند به نوشتن پاسخ سوالات ِ امتحان اش مشغول شد. سميعي نژاد را بلافاصله بعد ازامتحان به زندان باز گرداندند. اين وبلاگ نويس قرار است به همين گونه در دو امتحان ِ باقي مانده اش در تاريخ هاي دوم و ششم بهمن شركت نمايد. سكوت ِ رسانه هاي عمومي در مقابل سير پرونده ي اين وبلاگ نويس باعث شده كه او يك سال و نيم در زندان ( هشتاد و هشت روز انفرادي ) ، بدون حتي يك روز مرخصي محبوس باشد. وي به خاطر توهين به مقام رهبري به دو سال حبس محكوم گشت كه اين حكم پس از اعتراض وي توسط ديوان عالي عدالت تائيد شد. همچنين او در پرونده ي ديگري به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به ده ماه حبس محكوم شد كه اين حكم پس از درخواست تجديد نظر هم اكنون به دادسراي ارشاد ارجاع يافته است و در حالت مسكوت و مسكون به سر مي برد.

لطفا" اگر در باره‌ی مجتبی می‌نویسید به همین وب‌لاگ (من نه من‌ام) لینک بدهید.Mojtaba Sami'i Nejad (Saminejad), an imprisoned blogger, accompanied with two prison guards, with handcuffs, was permitted to write one of his final exams. He is a student in social communications, in Azad University (Tehran).

He couldn't write the first three of his final exams because of the shortcomings of the people in charge. He was not allowed to sit with the other students for the final exam. He had to write it in a separate room, while he was still handcuffed.

He was returned after the exam to prison. He is supposed to write the other two finals remaining in the next few days. The silence of the media on his arrest and imprisonment, lead to his stay for a year and a half in prison (88 days in solitary confinement) without even one day of leave.

He was arrested and charged because of writing in his weblog, and criticizing and insulting the supreme leader.

Translated from Farsi by: The dawn is near
نوشته مديار @    5:55 PM

|Comments: Post a Comment